Puheterapuetti Riitta Piirainen

Rekisteriseloste

rekisteriseloste

Tmi Puheterapeutti Riitta Piirainen

REKISTERISELOSTE / INFORMOINTILOMAKE
Henkilötietolaki (523/99) 10 §, 24 §

31.8.2019

1. Rekisterinpitäjä

Nimi
Tmi Puheterapeutti Riitta Piirainen

Yhteystiedot
Lintulenkki 5 90650 Oulu, Puhelin 0400933321

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Rekisterin vastuuhenkilö: Riitta Piirainen, Lintulenkki 5, 90650 Oulu 
puh. 0400 933321, r.piirainen@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Kuntoutujien asiakastietojen käsittely- ja ylläpitorekisteri
(Diarium)

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Kuntoutukseen tulevien/olevien henkilöiden kuntoutuksen suunnittelua, toteutusta ja jatkuvuutta varten (Henkilötietolaki 8 §).

Tietoja käsitellään potilasasiakirjojen laatimisesta sekä niiden ja muun hoitoon liittyvän materiaalin säilyttämisestä annetun asetuksen (99/2001) mukaan.

5. Rekisterin tietosisältö

– nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tarvittaessa ammatti, läheinen henkilö, alaikäisen huoltajat ja yhteystiedot
– kuntoutuspäätös ja sen mukana saadut asiakirjat
– kuntoutukseen liittyvät muut kuntoutujan luvalla hankitut asiakirjat
– tutkimustulokset
– kuntoutukseen liittyvät yhteydenotot
– sopimukset
– kuntoutuksen kesto
– kuntoutuksesta laadittu yhteenveto (kuntoutuspalaute)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
– palvelun tilaajalta saadut tiedot
– kuntoutujalta itseltään saadut tiedot
– kuntoutujan luvalla eri paikoista hankitut tiedot
– kuntoutuksen aikana esille tulleet tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tarvittaessa
– kuntoutuspalaute liitteineen palvelun tilaajalle
– kuntoutuslasku palvelun tilaajalle
– kuntoutuspalaute kuntoutujan antaman luvan perusteella muihin paikkoihin
– kuntoutuspalaute kuntoutujalle/huoltajille

Tietoja luovutetaan viranomaisille kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella ja vain kyseisen asian vaatimassa laajuudessa.

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalinen aineisto talletetaan erikseen tähän tarkoitukseen varattuun lukittuun tilaan, jonka käyttöoikeus on vain Riitta Piiraisella. 

B. Atk:lle talletetut tiedot: asiakastietojärjestelmän käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Tietoja luovutetaan tulostettuna kuntoutujan/huoltajan suostumuksella vain kuntoutujan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuville henkilöille (esim.hoitajat ja kuntoutujan terapeutit) ja siinä laajuudessa kuin heidän työtehtävänsä ja vastuunsa edellyttävät.
Palvelinten varmistuskopiot otetaan tietohallinnon Diariumin toimesta.

9. Rekisteröidyn informointi

Rekisteröidylle/huoltajille annetaan tieto rekisteriin merkitsemisestä ja käyttötarkoituksesta. Rekisteriseloste on nähtävillä tulostettuna asiakkaan ensitapaamisella/kotikäynnillä alaikäisen vanhemmille. 

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tiedon korjaaminen

Tarkastus- ja virheen korjaamisoikeuden toteuttaminen ja organisointi:
Jokaisella on oikeus tarkistaa rekisteriasioita hoitavilta henkilöiltä, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. (Henkilötietolaki 26§).

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä korjattava virheellinen tieto. (Henkilötietolaki 29 §). Pyyntö osoitetaan kirjallisena Riitta Piiraiselle, Lintulenkki 5, 90650 Oulu tai sähköpostilla r.piirainen@gmail.com.